นโยบายความเป็นส่วนตัว


1. เรารวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง ?

FanSter รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณมอบให้แก่เราเมื่อใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล นอกเหนือจากนั้น เรายังรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของคุณซึ่งอาจเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ โดยข้อมูลดังกล่าวได้แก่ชื่อล็อกอิน รหัสตัวเลขประจำเครื่อง ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ประเภทของระบบปฏิบัติการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป

2. เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร ?

เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้นำกระบวนการทางด้านการปฏิบัติ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และทางด้านองค์การมา ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวจากการทำลายที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือผิดกฎหมาย การสูญหายโดยอุบัติเหตุ การดัดแปลงและการเปิดเผยหรือ การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับใคร ?

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ เว้นเสียแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามการอนุญาตทางกฎหมายของเขต อำนาจศาลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะรายการกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดเกี่ยวกับคุณจะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ ด้านการรายงานและวิเคราะห์เท่านั้น) อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตรของเรา ซึ่งรวมถึง พนักงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทพันธมิตร เอเย่นต์ และผู้แทนที่ไว้วางใจได้ของเราที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยได้รับอนุญาตจาก FanSter และจำเป็นต้อง ทราบหรือเข้าถึงข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการให้บริการตามคำขอของคุณ (รวมถึงงานบริการลูกค้าสัมพันธ์) และเพื่อการตรวจสอบภายในองค์กร (การตรวจสอบบัญชี หรือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
FanSter อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการ ยุติธรรม ตามหนังสือรับรองหรือเทียบเท่า ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อสืบค้นการทุจริตหรือการกระทำที่ผิด หรือ ตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ทางกฏหมายของเรา นอกจากนี้ FanSter ยังอาจเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความ ปลอดภัยของ FanSter ผู้ใช้ และผู้อื่นเงื่อนไข และ ข้อกำหนดในการให้บริการ


1. การยอมรับของคุณ

โดยการใช้แอพพลิเคชั่น FanSter หรือเข้าชมเว็บไซต์ FanSter หรือผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ ดาตา ฟีด (Data Feed) และบริการที่มอบให้แก่คุณบน จาก หรือผ่านเว็บไซต์ FanSter (รวมเรียกว่า "บริการ") เราจะถือว่าคุณแสดงการยอมรับ
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ")
2. นโยบายความเป็นส่วนตัวของ FanSter และถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฉบับนี้โดยการอ้างถึง และ
3. แนวทางปฏิบัติของกลุ่มผู้ใช้ของ FanSter และถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดฉบับนี้โดยการอ้างถึง หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใดเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ FanSter หรือแนวทางปฏิบัติของกลุ่มผู้ใช้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้บริการของเรา

2. บริการ

(2.1) งื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ใช้บังคับกับผู้ใช้บริการทุกราย รวมถึงผู้ใช้ที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเนื้อหาในบริการ "เนื้อหา" รวมไปถึง ข้อความ ซอฟต์แวร์ สคริปต์ กราฟฟิก รูป เสียง ดนตรี วิดีโอ ส่วนผสมโสตทัศนวัสดุ วัสดุเชิงโต้ตอบ และวัสดุอื่นๆ ที่คุณอาจดู เข้าถึง หรือให้ การสนับสนุนแก่บริการของเรา บริการจะรวมไปถึง FanSter ทุกด้าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมดที่เสนอผ่านเว็บไซต์ FanSter
(2.2) บริการอาจประกอบด้วยลิงค์ไปยังเว็บไซต์บุคคลภายนอกที่ FanSter มิได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม FanSter ไม่มีอำนาจในการควบคุม และไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือวิธีปฏิบัติของเว็บไซต์บุคคลภายนอกใด นอกจากนี้ FanSter จะไม่และไม่สามารถตรวจสอบ หรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลภายนอกใด
(2.3) ดังนั้น เราขอให้คุณตระหนักทุกเมื่อที่คุณออกจากบริการของเรา และอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้า เยี่ยมชม

3. การใช้บริการโดยทั่วไป - การอนุญาตและข้อจำกัด

FanSter อนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้บริการตามที่ระบุในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า
(3.1) คุณตกลงไม่จำหน่ายจ่ายแจกผ่านสื่อกลางใดก็ตามซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือเนื้อหาโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FanSter ก่อน เว้นแต่ FanSter จะจัดหาวิธีการจำหน่ายจ่ายแจกดังกล่าวให้ผ่านทางเลือกของบริการ
(3.2) คุณตกลงไม่ปรับหรือเปลี่ยนส่วนใดของบริการ
(3.3) คุณตกลงไม่ใช้บริการเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ใดๆ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่คุณจะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FanSter ก่อน
- การขายการเข้าถึงบริการ
- การขายการโฆษณา การสนับสนุน หรือการสนับสนุนการขายบนหรือภายในบริการหรือเนื้อหา หรือ
- การขายการโฆษณา การสนับสนุน การสนับสนุนการขายบนหน้าใดๆ ของบล็อกหรือเว็บไซต์ที่อนุญาตให้มีการโฆษณา ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ส่งผ่านบริการ เว้นแต่จะมีวัสดุอื่นที่มิได้มาจาก FanSter ปรากฏในหน้าเพจเดียวกันและมีมูลค่าเพียงพอที่จะเป็นฐานของยอดขาย
(3.4) คุณตกลงไม่ใช้ภาษาหรือคำที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือหยาบคายในข้อความซึ่งเป็นการรบกวนผู้อื่น เช่น การใช้ภาพ สื่อ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือยุแหยให้เกิดความแตกแยกในสังคม ในกรณีที่มีการรายงานจากผู้ใช้รายอื่น ทาง FanSter ขอสงวนสิทธิในการไม่เผยแพร่ข้อความดังกล่าว
(3.5) คุณตกลงไม่ใช้หรือออกระบบอัตโนมัติ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง "โรบอท" "สไปเดอร์" หรือ "ตัวอ่านออฟไลน์" ที่เข้าถึงบริการในลักษณะที่ส่งข้อความ คำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ FanSter ในช่วงระยะเวลาหนึ่งมากกว่าที่มนุษย์สามารถส่งได้ในระยะเวลาเดียวกัน
(3.6) ในการใช้บริการ คุณตกลงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งปวง
(3.7) FanSter สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการด้านใดๆ ในเวลาใดก็ตาม

4. การจำกัดความรับผิด

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม FanSter เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของ FanSter จะไม่มีความรับผิดต่อคุณสำหรับค่าเสียหาย โดยทางตรง โดยทางอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายอันเป็นโทษหรือค่าเ สียหายอันเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ก็ตามอันเป็นผลมาจาก
(4.1) ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหา
(4.2) การบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายของทรัพย์สินในลักษณะใดก็ตาม อันเป็นผลมาจากการที่คุณเข้าถึงและใช้บริการของเรา
(4.3) การเข้าถึงหรือการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์รักษาความปลอดภัยของเรา และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทั้งปวง และ/หรือข้อมูลทางการ เงินที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว
(4.4) การหยุดชะงักหรือการหยุดของการส่งหรือรับบริการของเรา
(4.5) บั๊ก ไวรัส ม้าโทรจัน หรืออื่นๆที่อาจส่งไปหรือผ่านบริการของเราโดยบุคคลภายนอก และ/หรือ
(4.6) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใดหรือความสูญเสียหรือเสียหายประเภทใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใดที่โพสต์ อีเมล ส่ง หรือทำให้เข้าถึงผ่านบริการได้โดยประการอื่น ไม่ว่าที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง สัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความ เป็นไปได้ในการเกิดค่าเสียหายดังกล่าวหรือไม่ การจำกัดความรับผิดดังกล่าวจะใช้บังคับมากเท่าที่กฎหมายอนุญาตในขอบเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง
คุณรับทราบเป็นการเฉพาะว่า FanSter จะไม่มีความรับผิดสำหรับเนื้อหาหรือการกระทำที่หมิ่นประมาท น่ารังเกียจ หรือผิดกฎหมายของบุคคลภายนอกและความเสี่ยงในการ เกิดอันตรายหรือความเสียหายจากการกระทำของบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

5. ความสามารถในการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ

คุณยืนยันว่าคุณอายุเกิน 18 ปีหรือเป็นผู้เยาว์ที่เป็นอิสระ หรือได้รับความยินยอมของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และมีความสามารถโดยสมบูรณ์ในการเข้าทำข้อกำหนด เงื่อนไข ภาระผูกพัน การยืนยัน การรับรอง และการรับประกันที่ระบุในข้อกำหนดการบริการฉบับนี้ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ ในกรณีใดก็ตาม คุณรับรองว่าคุณอายุมากกว่า 13 ปี เนื่องจากบริการไม่มีวัตถุประสงค์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีใช้ หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดหลีกเลี่ยงการ ใช้บริการ มีเว็บไซต์ดีๆ อื่นๆ มากมายสำหรับคุณ โปรดคุยกับพ่อแม่ของคุณเพื่อหาเว็บไซต์ที่เหมาะสม